Splošni pogoji: BusinessClass® 5. generacija

1. Uvodna določila

1.1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju Splošni pogoji) urejajo:

1.1.1. veljavnost in uporabo Splošnih pogojev,

1.1.2. vsebino in izvedbo programa poslovnega izobraževanja BusinessClass® za 5. generacijo izvedbe programa, ki se bo odvijal v obdobju od novembra 2023 do maja 2024 (v nadaljevanju Program), ki ga izvaja Inštitut BusinessClass, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju Izvajalec),

1.1.3. plačilo za sodelovanje v Programu in plačilne pogoje,

1.1.4. obveznosti Izvajalca,

1.1.5. obveznosti Udeležencev,

1.1.6. odstop Udeleženca od Pogodbe o udeležbi v Programu (v nadaljevanju Pogodba),

1.1.7. prenehanje Pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti Udeleženca,

1.1.8. varstvo osebnih podatkov,

1.1.9. varovanje zaupnih informacij,

1.1.10. reševanje sporov.

1.2. Udeleženec je oseba, ki izpolni pristopno izjavo za sodelovanje v Programu (v nadaljevanju Pristopna izjava), s čimer se šteje, da je sklenil Pogodbo in v celoti sprejema Splošne pogoje ter plača začetni znesek iz točke 6.1 Splošnih pogojev.

1.3. Izrazi v moški obliki se enako uporabljajo za oba spola.

1.4. Šolska ura traja 45 minut.

2. Veljavnost in uporaba Splošnih pogojev

2.1. Splošni pogoji veljajo od dneva objave na spletni strani https://business-class.si/splosni-pogoji/ in veljajo do preklica ali spremembe.

2.2. Udeleženec s podpisom Pristopne izjave potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsebino Splošnih pogojev in jih v celoti razume ter sprejema.

3. Vsebina Programa

3.1. Modularno usposabljanje:

3.1.1. Modul 1 – BusinessLab: Simulacija poslovnega okolja. Z reševanjem kompleksnih poslovnih izzivov pod časovnim pritiskom udeleženci pridobijo poslovno širino in razvijejo napredne vodstvene veščine, podjetniško razmišljanje znotraj organizacije in strateško mišljenje. Prenova procesov in razvoj izdelkov za ustvarjanje dodane vrednosti, ki obsega vsebine s področij poslovnih procesov, dizajnerskega pristopa za reševanje kompleksnih izzivov (Design Thinking), vitkih pristopov za razumevanje procesa ustvarjanja vrednosti v podjetju in podjetnosti kot filozofije za aktivno reševanje problemov.

3.1.1.1. Modul 1 se bo izvajal en teden v novembru 2023 in bo obsegal predvidoma 45 ur.

3.1.2. Modul 2 – Temeljna poslovna znanja: Modul obsega vsebine organizacije podjetja in poslovnega okolja, digitalne transformacije, poslovnih modelov prihodnosti, novih tehnologij, digitalnega marketinga in prodaje.

3.1.2.1. Modul 2 se bo izvajal v terminih med novembrom 2023 in majem 2024 in zajema okvirno 56 šolskih kontaktnih ur s predavatelji.

3.2. Intenzivni treningi veščin:

3.2.1. Intenzivni treningi veščin so namenjeni razvoju uporabnih poslovnih veščin. Vsak veščinski trening bo priložnost za srečanje z vodilnimi posamezniki v uspešnih podjetjih. Predvidene vsebine treningov so komunikacija in javno nastopanje, organizacija časa, osebna odgovornost in integriteta, razvoj prodajnih veščin, osebni branding in networking, finance za nefinančnike ter osnove prava.

3.2.2. Najmanj 7 intenzivnih treningov veščin se bo predvidoma izvajalo enkrat mesečno od novembra 2023 do maja 2024. Posamezni treningi bodo trajali od 6 do 9 šolskih ur, skupno predvideno število ur pa znaša 52 ur.

3.3. Coaching:

3.3.1. V sklopu Programa bodo Udeleženci v obdobju od novembra 2023 do maja 2024 obiskali 13 coaching srečanj z namenom razvoja vodstvenih veščin, pri čemer bo vsako srečanje trajalo po štiri ure. Skupno je predvideno 52 ur.

3.4. Mentorstvo

3.4.1. Udeleženci bodo deležni individualnega mentorstva v podjetju. Obseg in oblika mentorstva je odvisna od politike mentorstva v posameznem podjetju. V okviru programa BusinessClass  bodo udeleženci razporejeni v mentorske skupine za razreševanje izzivov na poslovnem področju.

4. Uporaba in objava fotografij in videoposnetkov

4.1. Udeleženec do preklica pooblašča Izvajalca za obdelavo, uporabo in/ali objavo ter tisk fotografij in video posnetkov, posnetih v okviru programa BusinessClass za uporabo v in preko različnih medijev, kjer se komunicira program BusinessClass.

5. Uporaba in obdelava avtorskih prispevkov Udeleženca

5.1. Udeleženec do preklica pooblašča Izvajalca za obdelavo, uporabo in/ali objavo ter tisk avtorskih prispevkov udeleženca, pripravljenih v okviru programa BusinessClass, kot so povzetki predavanj, pisna predstavitev udeleženca itd., za uporabo v in preko različnih medijev, kjer se komunicira program BusinessClass.

6. Cena programa in plačilni pogoji

6.1. Cena za izobraževalni del Programa znaša 2.000,00 EUR, pri čemer kandidat postane Udeleženec s plačilom začetnega zneska 320 EUR.

6.2. Udeleženec mora preostali del plačila za Program v višini 1.680,00 EUR poravnati na enega izmed sledečih načinov, po lastni izbiri:

6.2.1. v roku 30 dni od oddaje prijave v program v enkratnem znesku, pri čemer se Udeležencu prizna 3 % popust na celoten znesek in tako preostali znesek plačila za Program znaša 1.629,60 EUR,

6.2.2. z odloženim obročnim plačilom v 6 enakih mesečnih obrokih, pri čemer posamezen obrok znaša 280,00 EUR,

6.2.3. z odloženim obročnim plačilom v 12 enakih mesečnih obrokih, pri čemer posamezen obrok znaša 140,00 EUR

6.3. Znesek plačila za Program se na podlagi izdanega računa Izvajalca poravna na transakcijski račun Izvajalca, SI56 0284 3026 3854 245 odprt pri banki NLB d.d.

6.4. V primeru obročnega odplačevanja se znesek plačila za Program odplačuje preko kartice Diners Club, ki jo bo ob prijavi prejel vsak Udeleženec v uporabo za eno leto. Prvi obrok bo zapadel v plačilo prvi mesec po pričetku zaposlitve.

7. Obveznosti Izvajalca

7.1. Izvajalec bo:

7.1.1. v celoti organiziral in izvedel Program,

7.1.2. aktivno spremljal napredek in delovne aktivnosti Udeleženca in ob zaključku programa pripravil individualno oceno Udeleženca,

7.1.3. pravočasno obveščal Udeleženca o terminih in podrobnostih predavanj, treningov, coachingov in drugih relevantnih aktivnosti,

7.1.4. ob uspešnem zaključku Programa Udeležencu izdal BusinessClass certifikat, ki predstavlja potrdilo, da je Udeleženec uspešno opravil celoten Program in ga Izvajalec ocenjuje kot potencial za opravljanje zahtevnih nalog v poslovnem svetu.

8. Obveznosti Udeležencev

8.1. Vsak Udeleženec je dolžan:

8.1.1. redno in vestno obiskovati vse aktivnosti Programa v skladu z navodili Izvajalca ter aktivno sodelovati v vseh delih Programa,

8.1.2. pravočasno pisno obvestiti Izvajalca o morebitni odsotnosti s posameznih dogodkov ter na zahtevo Izvajalca predložiti ustrezna listinska dokazila, ki potrjujejo upravičeno odsotnost,

8.1.3. pisno sporočiti vsakršno spremembo v svojih kontaktnih podatkih ter vsakršno drugo bistveno spremembo, ki bi lahko kakorkoli vplivala na izpolnjevanje obveznosti Udeleženca,

8.1.4. pravočasno in v celoti poravnati svoje obveznosti plačila za Program,

8.1.5. redno in vestno izpolnjevati vse pogodbene in zakonske obveznosti do delodajalca.

9. Odstop Udeleženca od Pogodbe

9.1. V kolikor Udeleženec odstopi od Pogodbe pred pričetkom izvajanja Programa, je dolžan poravnati 50 % celotnega zneska plačila za Program, v kolikor pa odstopi po začetku izvajanja Programa, je dolžan poravnati celoten znesek in pogodbeno kazen v višini 2000 EUR.   

9.2. Skrajni rok za plačilo preostalega dela zneska plačila v primeru odstopa od Pogodbe zapade 30 dni od dneva, ko je Izvajalec prejel pisno izjavo Udeleženca o odstopu.

9.3. V primeru odstopa od Pogodbe iz opravičljivih razlogov, na katere Udeleženec nima vpliva in jih ni mogel predvideti, bo opravičen plačila neplačanega dela zneska plačila.

10. Prenehanje Pogodbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti Udeleženca

10.1. V kolikor pride do prenehanja pogodbe o zaposlitvi Udeleženca z delodajalcem, razen če pride do prenehanja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnih razlogov, z dnem prenehanja delovnega razmerja preneha veljati Pogodba. V tem primeru je dolžan Izvajalcu neodvisno od in poleg nastale škode ter obveznosti plačila cene za program iz točke 6. Splošnih pogojev, plačati še pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR.

10.2. V kolikor Udeleženec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz točke 8. Splošnih pogojev ali jih zaradi razlogov na svoji strani ne more ali ne bo mogel več izpolnjevati, ima Izvajalec pravico Udeležencu pisno odpovedati Pogodbo brez odpovednega roka. V tem primeru je Udeleženec dolžan Izvajalcu neodvisno od in poleg nastale škode ter obveznosti plačila cene za programa iz točke 6. Splošnih pogojev, plačati še pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR.

10.3. V primeru prenehanja Pogodbe na načine iz točke 10. je Udeleženec dolžan v roku 30 dni od prenehanja Pogodbe plačati Izvajalcu celoten preostali znesek plačila za Program iz točke 6. ter pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR. 

11. Varstvo osebnih podatkov

11.1. Osebni podatki sodelujočih v Programu se zbirajo izključno za namene izvajanja Programa ter obveščanja sodelujočih v zvezi s Programom ter drugimi aktualnimi projekti Izvajalca in katerihkoli njegovih poslovnih partnerjev, vendar le v obsegu soglasja, danega za posamezen namen.

11.2. Izvajalec se zavezuje osebne podatke (i) obdelovati zakonito, tako da določa pravne podlage za konkretno obdelavo, ter da se osebni podatki obdelujejo pošteno in na pregleden način za posameznika, tako da se ne obdelujejo za prikrite ali drugače nepoštene namene, zato da se posamezniki lahko svobodno odločijo, ali bodo sodelovali pri obdelavi njihovih osebnih podatkov oziroma da lahko temu zakonito in učinkovito ugovarjajo (zakonitost, poštenost in preglednost), (ii) zbirati za določene, izrecne in zakonite namene ter jih ne bo nadalje obdeloval na način, ki ni združljiv s temi nameni (omejitev namena), (iii) obdelovati na način, da bodo ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo (najmanjši obseg podatkov), (iv) obdelovati na način, da bodo točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; Izvajalec sprejema vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo (točnost in posodobljenost), (v) hraniti v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe (omejitev roka hrambe), (vi) obdelovati na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo, pred nenamerno izgubo, uničenjem, poškodbo ali izgubo razpoložljivosti, z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi (celovitost, zaupnost in razpoložljivost).

11.3. Izvajalec se zavezuje, da bo po tem, ko bo izpolnil vse zahteve glede zakonitosti prvotne obdelave, opravil presojo združljivosti po 6. členu Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba) v primeru in glede tistih osebnih podatkov, katere namerava obdelati za druge namene kot za tiste, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani. Izvajalec bo nadalje obdeloval samo tiste osebne podatke, ki niso nezdružljivi z nameni, za katere so bili osebni podatki prvotno zbrani ali kadar to določa ta zakon oziroma na podlagi nove privolitve posameznika.

11.4. Izvajalec izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev skladnosti obdelave s Splošno uredbo ter drugimi predpisi glede varstva osebnih podatkov, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Izvajalec zagotavlja primerne ukrepe glede na naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave ter tveganja za poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznikov, ki nastajajo pri obdelavi. Izvajalec dokumentira ustrezne zaščitne ukrepe v evidenci dejavnosti obdelav.

11.5. Izvajalec zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval drugim osebam, razen v kolikor bo to potrebno zaradi posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca oziroma zakonskih obveznosti Izvajalca, ki veljajo tudi za obdelovalca. Izvajalec se v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov drugim osebam zavezuje, da bo spoštoval predpise glede varstva osebnih podatkov, veljavne v Republiki Sloveniji.

11.6. Kandidat z oddajo prijave za sodelovanje v Programu soglaša, da lahko Izvajalec hrani njegove osebne in druge podatke do preklica oz. največ štiri leta ter jih uporablja in posreduje v skladu s Splošnimi pogoji in predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji, vendar le v obsegu danega soglasja.

12. Varovanje zaupnih informacij

12.1. Zaupne informacije (v nadaljevanju Zaupne informacije) pomenijo vse informacije o vsebini Programa, o Izvajalcu, o delodajalcu, o drugih osebah, ki na kakršenkoli način sodelujejo v Programu, o drugih Udeležencih, ter vse informacije, ki jih Udeleženec pridobi med delom pri delodajalcu.

12.2. Udeleženec ne sme Zaupnih informacij brez predhodnega pisnega soglasja Izvajalca izkoriščati za svojo ali tujo korist ali jih razkriti tretjim osebam.

12.3. Obveznosti Udeleženca glede varovanja Zaupnih informacij niso časovno omejene in veljajo tudi v primeru spremembe ali prenehanja veljavnosti Splošnih pogojev ali predčasnega prenehanja Pogodbe.

13. Reševanje sporov

13.1. Izvajalec in vsi sodelujoči v Programu se zavezujejo morebitne spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Inštitut BusinessClass
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

27. September 2023